ĐỌC BÁO MỚI

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

LIÊN KẾT WEB

TRA TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:


 

Nhạc Trịnh Công Sơn

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

KHẢO SÁT GIÁO VIÊN

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Lê Lợi.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

  PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG 2014-2015

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

  HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

  KHẢO SÁT GIÁO VIÊN

  THƯ VIỆN LÊ LỢI

  KẾ HOẠCH CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU HIẾN PHÁP

  UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 177 /KH-PGD&ĐT Đại Lộc, ngày 22 tháng 12 năm 2014 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" trong CB, CC, VC ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 11/12/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc về kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện Đại Lộc, nay Phòng GD&ĐT Đại Lộc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" trong CB, CC, VC ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc với những nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về tổ chức thi hành Hiến pháp năm 2013. 2. Thông qua cuộc thi, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động, học sinh và các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 3. Cuộc thi thiết thực hưởng ứng "Ngày pháp luật" (09/11) hằng năm. 4. Việc tổ chức cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần chỉ đạo các văn bản của Trung ương, tỉnh về triển khai thi hành Hiến pháp, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia dự thi. 5. Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức cuộc thi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả. II. NỘI DUNG 1. Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường MN, MG, TH, THCS trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc quản lý. 2. Nội dung cuộc thi: Tìm hiểu Hiếp pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. Hình thức: Thi viết. (Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi) Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy tính trên khổ giấy A4 cỡ chữ Time New Roman và đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, địa chỉ nơi công tác. Chính giữa trang bìa ghi rõ: “ Dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Khuyến khích những bài thi viết thực hiện công phu, có sáng tạo, minh họa thêm hình ảnh, đóng bìa và trình bày đẹp. 4. Thời gian thực hiện: * Cấp cơ sở: Từ tháng 12/2014 đến 10/3/2015; Nộp bài và báo cáo (theo mẫu) về Phòng GD&ĐT chậm nhất là ngày 12/3/2015. * Cấp huyện: Phòng GD&ĐT tổng hợp, chấm bài, báo cáo và gửi bài dự thi về BTC cuộc thi của huyện trước ngày 15/3/2015. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: - Thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi. - Xây dựng, triển khai Kế hoạch cuộc thi tới các trường MN, TH, THCS. - Triển khai bộ tài liệu câu hỏi và đáp án. 2. Đối với các trường MN, MG, TH, THCS: - Triển khai Kế hoạch cuộc thi tới 100% CB, CC, VC trong đơn vị. - Chấm và lựa chọn các bài xuất sắc nhất gửi về dự thi cấp huyện như sau: + Trường có trên 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên: nộp 15 bài + Trường có trên 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên: nộp 10 bài + Trường dưới 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên: nộp 05 bài - Báo cáo kết quả cuộc thi và nộp toàn bộ bài dự thi, danh sách người tham gia dự thi của đơn vị về Phòng GD&ĐT Đại Lộc. (Người nhận: Ông Huỳnh Điểu ) Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường vận động CB, CC, VC tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thật đông đảo, chất lượng, thiết thực và hiệu quả./. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - Các đơn vị trường học; - Lưu VP. ( Đã ký ) Huỳnh Ngọc Ánh Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” Câu 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào? Câu 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao? Câu 3: Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Câu 4: Những quy định nào của Hiến pháp năm 2013 thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc? Câu 5: Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Điểm mới nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao? Câu 6: Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước? Câu 7: Cấp chính quyền địa phương quy định trong Hiến pháp năm 2013 gồm những cơ quan nào? Bạn hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với Nhân dân. Câu 8: Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri và Nhân dân? Câu 9: “… Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (trích Lời nói đầu Hiến pháp năm 2013) Theo bạn, Nhà nước và mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào để thi hành và bảo vệ Hiến pháp? (Riêng câu 09 viết không quá 1.000 từ tương đương 3 trang A4 viết tay hoặc đánh máy tính cỡ chữ 14 Times New Roman).